Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Uwaga Pracodawcy!

Uwaga Pracodawcy!

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Społecznego

Termin naboru wniosków: od dnia 07.02.2018r. do dnia 16.02.2018r.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w formie papierowej.

Priorytety przyjęte przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na 2018 rok to:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w  zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 1 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu wrzesińskiego bądź województwa wielkopolskiego. W roku bieżącym dopuszcza się również finansowanie szkoleń w zakresie tzw. kompetencji miękkich pod warunkiem wykonywania przez pracownika pracy w zawodzie deficytowym.  Źródłem analiz do których należy się odnieść jest Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych lub Barometr zawodów na terenie powiatu wrzesińskiego bądź województwa wielkopolskiego.

W przypadku priorytetu „2” wnioskodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy. Wsparciem kształcenia ustawicznego można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Jednostkowy koszt wydatkowania na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4.000,00 zł.

W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, Urząd wyznacza pracodawcy termin od 7 do 14 dni do jego poprawienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia załączników.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Lp.

Kryteria oceny

 

Sposób dokonania oceny

 

Ocena

1.

Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku

spełnia/

nie spełnia

 

2.

 

Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy ustalonych (na podstawie Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych lub Barometru zawodów);

- kompetencje zgodne z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – 4 pkt

- kompetencje niezgodne z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – 0 pkt

 

Max 4pkt

3.

Koszty kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 

-  jeżeli cena wskazanego szkolenia będzie wyższa od podobnych usług dostępnych na rynku   - 0 pkt

 

- jeżeli cena wskazanego szkolenia będzie równa cenie podobnych usług dostępnych na rynku   - 2 pkt

 

- jeżeli cena wskazanego szkolenia będzie niższa od podobnych usług dostępnych na rynku   - 4 pkt

 

 

Max 4pkt

4.

Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego  certyfikatów  jakości oferowanych usług szkoleniowych;

- brak certyfikatu  – 0 pkt

- posiadanie 1 certyfikatu – 2 pkt      - posiadanie 2 i więcej 

  certyfikatów  – 4  pkt

 

Max 4pkt

5.

W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 

niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku

spełnia/

nie spełnia

6.

 Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 

Planowany średni czas zatrudnienia przeszkolonych pracowników:

- do 0,5 roku – 1 pkt

- do 1 roku – 2 pkt

- powyżej 1 roku– 4 pkt

Max 4 pkt

 

7.

Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu przyznanego na dany rok;

Urząd zastrzega sobie możliwość częściowego rozpatrzenia wniosku gdy wartości złożonych wszystkich wniosków przekroczą przyznany na dany rok limit.

 

 

8.

 

Pracodawca korzystał w poprzednich latach
z kształcenia ustawicznego w ramach środków KFS;

-  jeżeli korzystał  – 1 pkt

 

-  jeżeli nie korzystał – 2 pkt

Max 2 pkt

 

9.

 

Wielkość pracodawcy

 

- jeżeli zatrudnia mniej niż 10 pracowników – 2 pkt

-  jeżeli zatrudnia 10 i więcej pracowników – 1 pkt

 

Max 2 pkt

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny wniosków wynosi 20.

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego otrzymają w kolejności pracodawcy, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, tel. (61) 640-35-47.

Druki wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy www.pupwrzesnia.pl, w zakładce dla pracodawców.

     Dyrektor

Powiatowego Urzędu  Pracy

             we Wrześni

    Eugeniusz Wiśniewski

Załączniki:

  1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych .
  2. Barometr zawodów.

 

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2018-02-02 09:38:55) , zredagowana przez: Krystian Ejsak (2018-02-02 10:21:06)
Data wydarzenia : 2018-02-02
Data publikacji : 2018-02-02

Pliki do pobrania