Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Uwaga pracodawcy !

Uwaga pracodawcy !

Uwaga pracodawcy !

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 roku.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni podaje najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

1.   Nowa formuła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców. Praca, na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń, będzie mogła być wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Dotyczyć będzie prac, które nie są objęte zezwoleniem na pracę sezonową. Systemem oświadczeń objęte będą następujące państwa: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Dyrektor Urzędu Pracy działający w imieniu Starosty będzie mógł wydać decyzję   o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wyniknie, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełni obowiązków związanych  z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości 30 zł. za każdego cudzoziemca.

Na pracodawcy ciąży również obowiązek poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu ( najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy ) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca  ( w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu ).

2.   Nowa forma – zezwolenie na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową  dla cudzoziemców będą dotyczyć: rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa  oraz działalności związanej
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli:

  • wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli 6 państw objętych systemem oświadczeniowym.

Dyrektor Urzędu Pracy działający w imieniu Starosty będzie rozpatrywał wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczyć ma pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę powinien być określany także pracodawca użytkownik.

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, będzie on zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy, w formie pisemnej, określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej (umowa powinna być przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca). Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie będzie mógł być potrącany
z wynagrodzenia cudzoziemca.

Dyrektor Urzędu Pracy działający w imieniu Starosty wyda decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli:

1.   Uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;

2.   Ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową;

3.  Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w toku postępowania:

§złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub

  • zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu jako autentycznego używał;

4. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy;

5. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej, jego działalność jest w okresie likwidacji lub w okresie zawieszenia;

6. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą karaną za czyny określone w ustawie.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości 30 zł. za każdego cudzoziemca.

W poniższych załącznikach udostępniamy ulotki informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:         

  • „ Jak zatrudnić cudzoziemca?” Podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r.
  • „ Praca w Polsce – informacje dla cudzoziemców” Podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r.     

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł. na rachunek:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Wojska Polskiego 2

62 – 300 Września

21 1240 6524 1111 0010 7752 1201

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty ( pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy );
  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową ),
  • dane cudzoziemca ( podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl w specjalnej zakładce "Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany po 1 stycznia 2018 r."

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2017-12-29 09:51:56) , zredagowana przez: Krystian Ejsak (2018-01-25 09:43:05)
Data wydarzenia : 2017-12-29
Data publikacji : 2017-12-29

Pliki do pobrania