Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » UWAGA PRACODAWCY!

UWAGA PRACODAWCY!

UWAGA PRACODAWCY!

Nabór wniosków z rezerwy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków z rezerwy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Termin naboru wniosków: od dnia 03.10.2017r. do dnia 16.10.2017r.

 

Aby skorzystać ze środków z rezerwy KFS musi zostać spełniony jednocześnie jeden z  priorytetów Ministra i jeden z priorytetów wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

 

 

Priorytety przyjęte przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na 2017 rok to:

 

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport
   i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

W przypadku priorytetu „2” źródłem analiz do których należy się odnieść jest Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych lub Barometr zawodów.

 

Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu 2 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest szkolenie, a nie
w jakim zawodzie obecnie pracuje osoba kierowana na to szkolenie.

 

 

Priorytety przyjęte przez Radę Rynku Pracy na 2017 rok to:

 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie
  4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury)
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

 

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w formie papierowej.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Jednostkowy koszt wydatkowania na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4.000,00 zł.

 

Do realizacji będą przyjmowane przede wszystkim wnioski o dofinansowanie szkoleń zawodowych bez tzw. „szkoleń miękkich”*.

 

W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, Urząd wyznacza pracodawcy termin od 7 do 14 dni do jego poprawienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia załączników.

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Lp.

Kryteria oceny

 

Sposób dokonania oceny

 

Ocena

1.

Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków z rezerwy KFS na dany rok;

niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku

spełnia/

nie spełnia

 

2.

 

Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy ustalonych (na podstawie Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych lub Barometru zawodów);

- kompetencje zgodne z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – 4 pkt

- kompetencje niezgodne z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – 0 pkt

 

Max 4pkt

3.

Koszty kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków z rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 

-  jeżeli cena wskazanego szkolenia będzie wyższa od podobnych usług dostępnych na rynku   - 0 pkt

 

- jeżeli cena wskazanego szkolenia będzie równa cenie podobnych usług dostępnych na rynku   - 2 pkt

 

- jeżeli cena wskazanego szkolenia będzie niższa od podobnych usług dostępnych na rynku   - 4 pkt

 

 

Max 4pkt

4.

Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego  certyfikatów  jakości oferowanych usług szkoleniowych;

- brak certyfikatu  – 0 pkt

- posiadanie 1 certyfikatu – 2 pkt      - posiadanie 2 i więcej 

  certyfikatów  – 4  pkt

 

Max 4pkt

5.

W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 

niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku

spełnia/

nie spełnia

6.

 Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków z rezerwy KFS;

 

Planowany średni czas zatrudnienia przeszkolonych pracowników:

- do 0,5 roku – 1 pkt

- do 1 roku – 2 pkt

- powyżej 1 roku– 4 pkt

Max 4 pkt

 

7.

Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu przyznanego z rezerwy KFS na dany rok;

Urząd zastrzega sobie możliwość częściowego rozpatrzenia wniosku gdy wartości złożonych wszystkich wniosków przekroczą przyznany na dany rok limit rezerwy KFS.

 

 

8.

 

Pracodawca korzystał w poprzednich latach
z kształcenia ustawicznego w ramach środków KFS;

-  jeżeli korzystał  – 1 pkt

 

-  jeżeli nie korzystał – 2 pkt

Max 2 pkt

 

9.

 

Wielkość pracodawcy

 

- jeżeli zatrudnia mniej niż 10 pracowników – 2 pkt

-  jeżeli zatrudnia 10 i więcej pracowników – 1 pkt

 

Max 2 pkt

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny wniosków wynosi 20.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, tel. (61) 640-35-47. Druki wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy www.pupwrzesnia.pl, w zakładce dla pracodawców.

 

     Dyrektor

Powiatowego Urzędu  Pracy

             we Wrześni

 

    Eugeniusz Wiśniewski

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych .
 2. Barometr zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Szkolenia miękkie poświęcone są nabyciu lub udoskonaleniu konkretnych umiejętności psychospołecznych. Do szkoleń miękkich zalicza się takie, które są związane z pracą w zespole, umiejętnością radzenia sobie ze stresem, asertywnością, motywowaniem, pozyskiwaniem nowych klientów, negocjacjami biznesowymi.  

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2017-10-03 10:41:49)
Data wydarzenia : 2017-10-03
Data publikacji : 2017-10-03

Pliki do pobrania