Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH
 ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZEŚNI W 2017 ROKU

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba miejsc

Orienta-cyjny czas trwania (w godz.)

Przewidywany termin realizacji

Charakterystyka kandydatów na szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia/ informacja o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany/rodzaj dokumentów otrzymanych po ukończeniu szkolenia
i uzyskania kwalifikacji lub uprawnień

1.

Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych*

22-24

35 godz.

 

 

 

II kwartał**

 

 

- min. gimnazjalne,

Typy stosowanych wózków, budowa wózka, zagadnienia z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, zasady prawidłowej eksploatacji wózka, przygotowanie kierowcy do czynności związanych z wymianą butli, praktyczna nauka jazdy i manewrowanie osprzętem wózka, samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin zewnętrzny. Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia jest zaświadczenie.

2.

Inne szkolenia grupowe będą organizowane na potrzeby pracodawców zgłaszających oferty pracy.

 

 

ZAPISY NA SZKOLENIA GRUPOWE ODBYWAJĄ SIĘ
U DORADCÓW KLIENTA

ZGODNIE Z ALFABETYCZNYM PODZIAŁEM NAZWISK

Powiatowy Urząd Pracy kieruje na szkolenia grupowe osoby, które:

- zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy nie posiadają kwalifikacji zawodowych,  zachodzi konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia, nastąpiła utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, lub występuje brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

- spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w planie szkoleń,

- aktywnie poszukują pracy przy wsparciu doradców klienta,

- złożyły wniosek na szkolenie grupowe,

- mają ustalony I lub II profil pomocy (profil I tylko w uzasadnionych przypadkach).

Pierwszeństwo w kierowaniu na szkolenia mają osoby, które nie korzystały w okresie ostatniej rejestracji ze szkoleń finansowanych przez Urząd.

*Plan szkoleń grupowych może być modyfikowany pod potrzeby lokalnego rynku pracy.

**Terminy realizacji szkoleń mogą ulec zmianie.

 

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje również, że zgodnie z art. 40 ust.3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dyrektor Urzędu z upoważnienia Starosty kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia.

Szkolenia te przeznaczone są dla osób o ustalonym II profilu pomocy, posiadających gwarancję zatrudnienia od pracodawcy oraz dla osób deklarujących rozpoczęcie własnej działalności.

Informacje na temat szkoleń indywidualnych można uzyskać w pok. nr 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2017-01-26 12:20:12) , zredagowana przez: Krystian Ejsak (2017-01-26 12:21:30)
Data wydarzenia : 2017-01-26
Data publikacji : 2017-01-26