Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
http://pupwrzesnia.pl/strona/zwolnienia-grupowe/120

Zwolnienia grupowe

Przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - stosują pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni – zwolnienia obejmuje co najmniej:
a)   10 pracowników, przy zatrudnieniu mniej niż 100 pracowników
b)   10% pracowników, przy zatrudnieniu co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników
c)   30 pracowników, przy zatrudnieniu co najmniej 300 lub więcej pracowników.
 
Pracodawca jest zobowiązany skonsultować przeprowadzenie zwolnienia grupowego z organizacjami związkowymi działającymi na terenie zakładu.
Pracodawca zawiadamia organizacje związków zawodowych na piśmie, które powinno zawierać:
  • przyczyny zwolnienia
  • ilość zatrudnionych pracowników i grupy zawodowe
  • grupy zawodowe pracowników objętych zamiarem zwolnienia
  • okres, w którym nastąpi zwolnienie
  • kryteria doboru pracowników do zwolnienia
  • kolejność dokonywania zwolnień
  • sposób ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących zwalnianym pracownikom.
Pracodawca przekazuje również w/w informacje z wyjątkiem informacji o świadczeniach pieniężnych/ na piśmie właściwemu, ze względu na siedzibę pracodawcy, powiatowemu urzędowi pracy.
 
Jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonują organizacje związkowe, uprawnienia tych organizacji przysługują przedstawicielom pracowników, wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty zawiadomienia – pracodawca i organizacje związkowe zawierają porozumienie.
 
Jeżeli porozumienie nie jest z różnych względów możliwe – pracodawca ustala zasady postępowania w sprawach zwolnień w regulaminie, uwzględniając w miarę możliwości propozycje organizacji związków zawodowych.
Pracodawca po zawarciu porozumienia zawiadamia na piśmie właściwy Powiatowy Urząd Pracy o przyjętych ustaleniach dot. grupowego zwolnienia, w tym
a)   liczbie zatrudnionych i przewidzianych do zwolnienia
b)   okresie w ciągu, którego będzie dokonane zwolnienie.
 
Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach grupowego może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez pracodawcę zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy.
Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy.