Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy

Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba zostaje pozbawiona statusu poszukującego pracy, w przypadku:

  • nie utrzymywania kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy
  • nie stawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym Urzędem, i nie powiadomi w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa
  • nie podjęcia przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po zaistnieniu zdarzenia
  • złożenia wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez Powiatowy Urząd Pracy - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku
  • pobierania w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a - c, zasiłku dla bezrobotnych nabytego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit b i c oraz opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pozbawienia tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia zaistnienia zdarzenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 33 ust. 4a , 4b , 4 ba  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149)

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 13:34:09)