Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP

Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP

Września, 7 marca 2016 r.

OR.1204.5.2016.AL

                                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na temat: „Pośrednik pracy i doradca zawodowy w roli doradcy klienta”

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zamkniętego dla  pracowników Zamawiającego. Szkolenie powinno trwać 1 dzień roboczy, 7 godzin zegarowych od 800 do 1500. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Liczba oraz długość przerw będzie ustalana w sposób elastyczny w zależności od potrzeb uczestników szkolenia. Istnieje możliwość kumulowania przerw.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia:

 1. Zadania doradcy klienta w kontekście pracy z klientem indywidualnym.
 2. Dobra i skuteczna komunikacja jako podstawa efektywnej pracy z klientem.
 3. Prowadzenie rozmowy i budowanie autorytetu.
 4. Ustalanie profilu pomocy.
 5. Nowe formy wsparcia skierowane dla osób bezrobotnych:
 • Bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie
 • Grant na telepracę
 • Świadczenie aktywizacyjne
 • Instrumenty dla osób powyżej 50 roku życia
 • Aktywizacja osób młodych do 30 roku życia
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
 1. Wyjaśnianie wątpliwości, pytania, dyskusja.

 

III.MIEJSCE SZKOLENIA

Września, siedziba Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

 

IV.TERMIN

Szkolenie jednodniowe, termin realizacji 5 kwietnia  2016 r. 

 

V.UCZESTNICY SZKOLENIA

Uczestnikami szkolenia będzie 8 osób wskazanych przez Zamawiającego. Dopuszczalna jest zmiana uczestników szkolenia o jedną osobę.

 

VI.OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

 1. pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne szkolenia
 2. przeprowadzenie  jednodniowego szkolenia przy założeniu, że łącznie będzie trwało minimum 7 godzin zegarowych od 800 do 1500 ,
 3. przygotowanie materiałów szkoleniowych zawierających szczegółowe i pełne informacje przekazane na szkoleniu,
 4. przygotowanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia dla każdego uczestnika.

Koszt szkolenia musi obejmować m. in.:

 1. koszty zatrudnienia trenera/wykładowcy szkolenia będącego przedmiotem zamówienia,
 2. koszt dojazdu trenera/wykładowcy,
 3. przygotowania materiałów szkoleniowych i przekazanie ich na własność każdemu uczestnikowi szkolenia (w postaci podręczników lub skryptów edukacyjnych), zgodnych z programem szkolenia,
 4. zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych w postaci notatnika, długopisu oraz teczki na materiały dydaktyczne,
 5. zapewnienie przerw kawowych (catering: kawa, herbata, napoje, ciastka).

 

VII.WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT

Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zostać opracowana na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

 

VIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@pupwrzesnia.pl), faksu na nr: 61 640 21 10, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 2 do 14 marca  2016 r. do godz. 16.00

 

IX.KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Cena za wykonanie zlecenia – 60 pkt

W = Cmin : Cn x60,

gdzie:

W – wartość punktowa,

Cmin – najniższa cena spośród ofert ważnych,

Cn – cena oferty badanej;

UWAGA:
Szkolenie, o którym mowa wyżej jest zwolnione z podatku VAT, gdyż finansowane jest w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 lit c Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).

 

 1. Doświadczenie potencjalnych  trenerów w realizacji szkoleń max  – 40 pkt.,

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

Liczba przeprowadzonych szkoleń

Max 40 pkt

Od 1 do 3

10 pkt

Od 3 do 6

20 pkt

Od 7 do 9

30 pkt

10 i powyżej

40 pkt

 

(należy wypełnić Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Doświadczenie trenerów przewidzianych do realizacji szkolenia)

 

X.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Powyższe zapytanie zostało skierowane równolegle do kilku potencjalnych Wykonawców.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
 4. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji
  i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.

 

XI.DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Anną Lider, tel. 61 640 35 57, e-mail: anna.lider@pupwrzesnia.pl lub sekretariat@pupwrzesnia.pl

 

XII.ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni

 

Eugeniusz Wiśniewski

 

 

 

 

 

Autor: Krystian Ejsak
Strona dodana przez: Krystian Ejsak (2016-03-08 14:54:56)
Zredagowana przez: Maciej Gomuła (2016-05-18 13:43:14)