Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców

Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców

 

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

 

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce ( maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę.

 

Pracodawca (osoba prawna lub osoba fizyczna) planujący zatrudnienie obywateli ww. państw powinien wypełnić „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”, które podlega rejestracji w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

 

Wzór formularza oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

 

W celu zarejestrowania oświadczenia, pracodawca winien wypełnione oświadczenie wraz z pouczeniem złożyć w siedzibie PUP we Wrześni w pokoju nr 7 w dniach:

  • poniedziałek        8.00 – 15.00
  • wtorek – piątek    7.30 – 14.30

 

PUP we Wrześni rejestruje oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w terminie 7 dni  w związku z czym oświadczenie winno być złożone z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Oświadczenie powinno być podpisane i złożone przez osobę fizyczną powierzającą wykonywanie pracy albo umocowaną do reprezentacji jednostki organizacyjnej powierzającej wykonywanie pracy. Osoby te mogą korzystać z pośrednictwa pełnomocników posiadających odpowiednie pełnomocnictwo.

Podczas rejestracji oświadczenia w Urzędzie pracodawca przedstawia do wglądu
w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

  • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zaświadczenie
    o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego,

  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości zawierający nr PESEL i adres zameldowania.

 

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, kompletnie i wydrukowane dwustronnie w dwóch egzemplarzach. Powinno zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca, oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie w warunkach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 588).

 

PUP we Wrześni umieszcza na złożonych egzemplarzach informacje o rejestracji. Jeden egzemplarz oświadczenia pracodawca winien przekazać cudzoziemcowi, któremu powierza zatrudnienie, drugi pozostaje w Urzędzie.

 

Procedura rejestracji jest bezpłatna dla składającego oświadczenie. Podpisane i zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca w   polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu, o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.

 

Zarejestrowane oświadczenie pracodawca, który je złożył odbiera osobiście lub przez pośredników posiadających odpowiednie pełnomocnictwo.

 

Zaleca się, by pracodawca informował Urząd o każdym przypadku nie podjęcia lub przerwania pracy w wyznaczonym terminie przez cudzoziemca. (wzór zawiadomienia dostępny do pobrania)

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zastrzega sobie możliwość odmowy zarejestrowania oświadczenia i powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (Straż Graniczną, Powiatową Inspekcję Pracy lub Policję) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości dotyczących składanych oświadczeń.

Autor: Maciej Sobolewski
Strona dodana przez: Maciej Sobolewski (2015-05-25 15:16:58)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-06-24 13:58:16)