Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Szkolenia w trybie indywidualnym

Szkoleniem nazywane są pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Urząd pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia osób bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych;
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Na szkolenie organizowane i finansowane z Funduszu Pracy może zostać skierowana m.in.:

 1. osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, która ma ustalony II profil pomocy,
 2. osoba poszukująca pracy, o których mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoba, która:
 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy.

Skierowanie na szkolenie organizowane na wniosek osoby uprawnionej w trybie indywidualnym następuje na podstawie uzasadnienia przez wnioskodawcę celowości sfinansowania kosztów szkolenia, w tym również w formie złożenia oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu wykonywania innej pracy zarobkowej lub oświadczenia wnioskodawcy
o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Koszt szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu podpisania umowy szkoleniowej.

W odniesieniu do szkoleń, których warunki i zasady organizacji określone są w przepisach odrębnych skierowanie na szkolenie zostaje poprzedzone wydaniem skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne, finansowane przez urząd.

Sfinansowanie kosztów szkolenia w trybie indywidualnym na wniosek osoby uprawnionej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na podstawie zawartej umowy między Urzędem Pracy a ośrodkiem szkoleniowym.


Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez Urząd, przysługuje stypendium.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo do wyboru świadczenia. Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem że miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie, która w trakcie szkolenia podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Osobie poszukującej pracy i pracownikowi oraz osobie wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez urząd nie przysługuje stypendium.

W okresie odbywania szkolenia osoba zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia szkoleniowe, systematycznego realizowania programu szkolenia, przestrzegania regulaminu obowiązującego w instytucji szkoleniowej oraz ukończenia szkolenia w terminie wskazanym
w programie szkolenia.

W przypadku nieobecności na zajęciach szkoleniowych osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedkładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność na obowiązującym druku ZUS ZLA.

W przypadku nieobecności na zajęciach szkoleniowych osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do zawiadomienia Urzędu o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia na obowiązującym druku ZUS ZLA oraz dostarczenia tego zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

Osoba bezrobotna zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy wskutek choroby, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA.

 

Kontakt telefoniczny: (61) 640-35-47, 55

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 40, 41, 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015. poz. 149),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r., Nr 136, poz. 1118 z późn. zmianami).

 

 

 

Autor: Maciej Sobolewski
Strona dodana przez: Maciej Sobolewski (2014-08-19 14:38:09)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 14:03:29)