Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne

Roboty publiczne

Bezrobotny w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy może być zatrudniony przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe  statutowo zajmujące się problematyką: kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia, pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, pod warunkiem, że prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Pod pojęciem organizacji pozarządowych rozumiemy nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji.

Urząd ze środków Funduszu Pracy zwraca organizatorowi robót publicznych,  który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do  6 miesięcy,  część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz  50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Urząd może także dokonywać ze środków Funduszu Pracy zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

 

Kontakt telefoniczny: (61) 640-35-58

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 2 ust. 1 pkt 32; art. 57 ust. 1 - 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864),
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 13:50:11)