Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja przez Internet

Rejestracja przez Internet

Rejestracja za pomocą elektronicznego wniosku o rejestrację:

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:

Wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie podaje we wniosku o dokonanie rejestracji następujące dane:

 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL:
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 8. liczbę dzieci na utrzymaniu;
 9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 10. wykształcenie;
 11. ukończone szkoły;
 12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 13. poziom znajomości języków obcych;
 14. posiadane uprawnienia zawodowe;
 15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 16. okresy zatrudniania z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych,o których mowa w ustawie;
 19. sposoby rozwiązywania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Załącza do wniosku zeskanowane następujące dokumenty:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
 • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy.

wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo
 • podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Rejestracji ww. osoby dokonuje się od dnia złożenia wniosku , załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o treści pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań „ Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego”,  i opatrzeniu go jednym z ww. podpisów.

 

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:

Wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie podaje we wniosku o dokonanie rejestracji następujące dane:

 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL:
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 8. wykształcenie;
 9. ukończone szkoły;
 10. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 11. poziom znajomości języków obcych;
 12. posiadane uprawnienia zawodowe;
 13. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 14. okresy zatrudniania z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 15. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 16. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 17. sposoby rozwiązywania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 18. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 19. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 20. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

wskazuje wybrany albo wybrane powiatowe urzędy pracy oraz opatruje wniosek:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo
 • podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Rejestracji ww. osoby dokonuje się od dnia złożenia wniosku , załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o treści pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań „ Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy”,  i opatrzeniu go jednym z ww. podpisów.

 

 1. Zgłoszenie danych do rejestracji:

 

 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – e-PUAP  danych o których mowa w części  I  pkt  1 .
 2. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy  może przed zgłoszeniem się w wybranym powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – e-PUAP  danych o których mowa w części  I  pkt  2 .

Po przekazaniu wymaganych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.

     W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w ww. terminie przekazane             

     dane są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

 • niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie do rejestracji,
 • nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z ww. podpisów
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:35:44)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2014-08-05 13:52:04)