Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu poszukującego pracy

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Poszukującym pracy — oznacza to osobę:

 1. obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;
 2. cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
  2. obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
  3. obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
  4. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
  5. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
  6. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobył rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  7. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. poz. 1650 ),
  8. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
  9. posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  10. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobył ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  11. korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  12. ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),
  13. którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  14. cudzoziemców — członków rodzin cudzoziemców,
  15. lub cudzoziemca — członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 1 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:31)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 13:32:58)