Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych zaprasza do składania ofert szkoleniowych w celu wyboru wykonawcy kursu pn. „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji PUP.

 

Cena oferty szkoleniowej powinna obejmować koszt szkolenia wraz z kosztem egzaminu państwowego (pierwszy egzamin).

Zamawiający wymaga, aby instytucja szkoleniowa zorganizowała egzamin zewnętrzny przed jednostką upoważnioną do certyfikowania, a uczestnik szkolenia otrzymał formalny dokument stwierdzający osiągnięcie określonych kwalifikacji.

Oferta szkoleniowa powinna być złożona na formularzach dostępnych w załącznikach. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

-        wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji (zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy
i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych /Dz. U. z 2014 r., poz. 622/), opatrzony logotypem wg wzoru przedstawionego poniżej.

-        wzór ankiety dla uczestnika szkolenia, służący do oceny szkolenia, opatrzony logotypem wg wzoru przedstawionego poniżej.

 

LOGO POWER

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Zajęcia powinny odbywać się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia (zgodnie z art. 40 ust 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Dz.U. z 2016 r., poz. 645z późn zm.).

 

W przypadku gdy złożona oferta będzie najkorzystniejsza należy dostarczyć harmonogram szkolenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy z rozpisaniem na poszczególne dni i godziny zegarowe w danym dniu. Harmonogram szkolenia nie może zawierać godzin przeznaczonych na egzamin.

Oferta cenowa powinna zostać złożona do dnia 09.03.2017 r. do godz. 1200
w sekretariacie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2 (pok. 13) lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pupwrzesnia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni,
ul. Wojska Polskiego 2, w pok. 16 lub pod numerem telefonu 61 640 35 47 ; 61 640 35 55.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofert szkoleniowej.
  2. Program szkolenia.
  3. Oświadczenie (RIS).
  4. Oświadczenie (US i ZUS)
Autor: Krystian Ejsak
Strona dodana przez: Krystian Ejsak (2017-03-07 09:30:33)