Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępna przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych

Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępna przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych zaprasza do składania ofert szkoleniowych w celu wyboru wykonawcy kursu pn. „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji PUP.

 

Cena oferty szkoleniowej powinna obejmować koszt szkolenia wraz z kosztem egzaminu państwowego (pierwszy egzamin).

Zamawiający wymaga, aby instytucja szkoleniowa zorganizowała egzamin zewnętrzny przed jednostką upoważnioną do certyfikowania, a uczestnik szkolenia otrzymał formalny dokument stwierdzający osiągnięcie określonych kwalifikacji.

Oferta szkoleniowa powinna być złożona na formularzach dostępnych w załącznikach. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

  • wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
    i uzyskanie kwalifikacji (zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy
    i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych /Dz. U. z 2014 r., poz. 622/), opatrzony logotypem wg wzoru przedstawionego poniżej.

  • wzór ankiety dla uczestnika szkolenia, służący do oceny szkolenia, opatrzony logotypem wg wzoru przedstawionego poniżej.

 

LOGO WRPO

 

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny. Szkolenie wraz z egzaminem musi zakończyć się do 27.12.2017r.

 

Zajęcia powinny odbywać się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia (zgodnie z art. 40 ust 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn zm.).

 

W przypadku gdy złożona oferta będzie najkorzystniejsza należy dostarczyć harmonogram szkolenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy z rozpisaniem na poszczególne dni i godziny zegarowe w danym dniu. Harmonogram szkolenia nie może zawierać godzin przeznaczonych na egzamin.

Oferta cenowa powinna zostać złożona do dnia 07.11.2017 r. do godz. 1500
w sekretariacie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2 (pok. 13) lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pupwrzesnia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni,
ul. Wojska Polskiego 2, w pok. 16 lub pod numerem telefonu 61 640 35 47 ; 61 640 35 55.

 

Autor: Beata Gomuła
Strona dodana przez: Beata Gomuła (2017-10-31 14:32:50)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx formularz oferty (.docx 214.34kB) 2017-10-31 214.34kB Plik: formularz oferty.docx (214.34kB)POBIERZ
Dokument Program (.doc 2.34MB) 2017-10-31 2.34MB Plik: Program.doc (2.34MB)POBIERZ
Dokument docx Oświadczenie US i ZUS (.docx 212.13kB) 2017-10-31 212.13kB Plik: Oświadczenie US i ZUS.docx (212.13kB)POBIERZ
Dokument docx oświadczenie RIS (.docx 212.11kB) 2017-10-31 212.11kB Plik: oświadczenie RIS.docx (212.11kB)POBIERZ