Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskiwaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników
  o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy (CBOP) udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
  z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
  o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie, zgodnie z następującymi zasadami;

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • jawności.

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Oferta pracy,
w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy powinno zawierać następujące informacje:

 • pełna nazwa pracodawcy (zgodna z zaświadczeniem GUS);
 • wyczerpujące dane teleadresowe pracodawcy;
 • imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów;
 • oznaczenie formy prawnej działalności;
 • NIP;
 • podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Kwalifikacji Działalności;
 • informację czy pracodawca jest agencją zatrudnienia;
 • preferowaną formę kontaktów;
 • nazwę i kod zawodu i specjalności;
 • nazwa stanowiska i wyczerpujące oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy,
 • liczba wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych;
 • ogólny zakres obowiązków;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy;
 • wymiar czasu pracy, informacje o systemie i rozkładzie czasu pracy;
 • proponowane wynagrodzenie brutto, system wynagradzania;
 • okres zatrudnienia;
 • postępowanie z ofertą pracy.

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 1. zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, o przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
 2. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Oferty pracy wpływające do PUP są na  bieżąco upowszechniane przez :

 • zamieszczenie na tablicy ofert pracy w siedzibie Urzędu,
 • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu,
 • zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy – Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP).

 

Pracodawca może zgłosić ofertę pracy:

 • w sposób tradycyjny poprzez zgłoszenie oferty bezpośrednio w  Urzędzie – sala nr 6,
 • przez Internet za pomocą formularza dostępnego na stronie Urzędu
 • wypełniając formularz krajowej oferty pracy i przesyłając go mailem lub faxem:

 

Kontakt telefoniczny: (61) 640-35-34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 55, 62.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 36  ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

 

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:03:30)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 13:01:08)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2015 (.pdf 374.01kB) 2015-03-06 374.01kB Plik: Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2015.pdf (374.01kB)POBIERZ