Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

Celem poradnictwa zawodowego jest udzielania bezrobotnym i poszukującym pracy  pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej przy pomocy Indywidualnego Planu Działania (IPD), a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu oraz podejmowaniu pracy i obejmuje w szczególności następujące działania:

  • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkoleniai kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu;
  • udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
  • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu  albo kierunku szkolenia;
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców realizowana jest na ich wniosek i polega na pomocy w zakresie doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz  wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z następującymi zasadami:

  • dostępności;
  • dobrowolności;
  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
  • bezpłatności;
  • poufności i ochrony danych.

 

Poradnictwo zawodowe dzieli się na:

Indywidualne, które polega na indywidualnych spotkaniach klienta z doradcą zawodowym, w celu rozwiązania problemu zawodowego.

Grupowe, które jest spotkaniem doradcy z osobami bezrobotnymi mającymi podobny problem zawodowy, który można rozwiązać w większym gronie co pozwala wzmocnić i rozwinąć zasoby psychospołeczne.

W ramach poradnictwa zawodowego są również inicjowane organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Są one przeznaczone w szczególności dla tych bezrobotnych, którzy nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utracili motywację do jej poszukiwania, bądź chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

 

Kontakt telefoniczny: (61) 640-35-34, 36, 45, 62.

 

Podstawa prawna:

Art. 38 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149).

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:05:48)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 13:01:49)