Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych

Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku

usług szkoleniowych

zaprasza

podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania propozycji szkoleniowych na zorganizowanie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych
w ewidencji PUP*

 

kurs „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”  dla grupy 24 osób.

 

Propozycję przeprowadzenia szkolenia należy złożyć w następujący sposób:

-        PISEMNIE w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, 62-300 Września,
ul. Wojska Polskiego 2, pok. 13 (sekretariat) z adnotacją „Propozycja przeprowadzenia szkolenia w ramach rozpoznania rynku usług szkoleniowych”.

Formularz propozycji szkoleniowej wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dostępny jest w załącznikach – pliki do pobrania.

Termin składania upływa 7 września 2016 r. roku o godzinie 1500.
Propozycje otrzymane po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni będzie się kontaktował tylko z wybraną instytucją szkoleniową.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy/ wnioskiem
o powierzenie.

Przy wyborze instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń ocenie będą podlegać kryteria opisane w szczegółowym opisie usług szkoleniowych.

Ponadto PUP we Wrześni zastrzega możliwość unieważnienia procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych bez podania przyczyny na każdym etapie jej przeprowadzania.

 

 

 

 

 

*Rozpoznania rynku dokonuje się na mocy przepisu art. 40, ust. 2d Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.).

Autor: Krystian Ejsak
Strona dodana przez: Krystian Ejsak (2016-08-30 08:53:27)
Zredagowana przez: Krystian Ejsak (2016-09-14 12:57:54)