Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Inne formy wsparcia » Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 ostatnich lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w  pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Informujemy, że ww. forma wsparcia nie będzie realizowana w 2014 roku w PUP we Wrześni.

 

Podstawa prawna:

art. 60a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149).

Autor: Maciej Sobolewski
Strona dodana przez: Maciej Sobolewski (2014-08-21 13:18:06)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 13:09:23)