Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji » Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Urząd na wniosek osoby bezrobotnej może sfinansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, pod warunkiem uzasadnienia przez wnioskodawcę celowości sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.

O sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może wnioskować m.in.:

 1. osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, która ma ustalony II profil pomocy,
 2. osoba poszukująca pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoba, która:
 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Urząd nie dokona sfinansowania kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi studiów, które zostały zapłacone przez wnioskodawcę przed terminem podpisania umowy o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Nie podlegają sfinansowaniu koszty opłacenia egzaminów poprawkowych na studiach podyplomowych.

Urząd dokona sfinansowania kosztów studiów podyplomowych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na podstawie zawartej umowy z wnioskodawcą. Sfinansowanie kosztów nastąpi jednorazowo w formie bezpośredniej wpłaty na konto bankowe organizatora studiów podyplomowych.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych w trakcie ich odbywania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, Urząd nie zawiesza finansowania kosztów studiów podyplomowych do planowanego terminu ich ukończenia.

Osobie bezrobotnej, której urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Osobie bezrobotnej, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, a która w trakcie studiów podyplomowych podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych do planowanego terminu ukończenia studiów podyplomowych. Od stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Osobie poszukującej pracy, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów nie przysługuje stypendium.

 

Kontakt telefoniczny: (61)-640-35-47, 55.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 42a, 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r., Nr 136, poz. 1118 z późn. zmianami).

 

 

 

Autor: Maciej Sobolewski
Strona dodana przez: Maciej Sobolewski (2014-08-19 14:39:09)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 14:07:30)