Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Aby dokonać rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy na obszarze którego przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Urzędzie Pracy.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada pracownikowi urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL, (osoba, która nie posiada żadnego zameldowania powinna mieć w dowodzie osobistym w miejscu adresu adnotację brak, lub decyzję o wymeldowaniu z meldunku stałego), w przypadku cudzoziemców kartę stałego lub czasowego pobytu;
 • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończonych kursach
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy) oraz książeczkę wojskową w przypadku osób, które odbywały służbę wojskową;
 • w przypadku braku świadectw pracy – zaświadczenie o okresie zatrudnienia z informacją o wymiarze czasu pracy, urlopie bezpłatnym i wychowawczym;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);

W przypadku gdy osoba rejestrująca się przedstawia inny dokument tożsamości, w którym brak informacji dotyczącej zameldowania lub w dowodzie osobistym zawarta jest nieaktualna informacja dotycząca zameldowania:

 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy;

W przypadku, w dowodzie osobistym znajduje się adres z poza terenu działania tutejszego urzędu:

 • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na terenie działania tutejszego urzędu z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy;

W przypadku posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

 • wszystkie decyzje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wszystkie decyzje potwierdzające wykreślenie z rejestru działalności gospodarczych;
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

W przypadku osób, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej:

 • potwierdzenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

W przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

W przypadku osób, które figurowały we wpisach w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej:

 • wszystkie wpisy do KRS potwierdzające likwidację spółki lub wyłączenie z niej jako wspólnika;

W przypadku osób, które pobierały po ustaniu zatrudnienia :

 • zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenie rehabilitacyjne - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobieranego zasiłku lub świadczenia ze wskazaniem podstawy wymiaru tego zasiłku i świadczenia;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniowa, rentę socjalną – decyzje o przyznaniu  renty i utracie do niej prawa lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania renty;
 • zdolności do pracy w przypadku pobierania zasiłku chorobowego przez okres powyżej 30 dni lub braku orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w przypadku utraty prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy osiągających co najmniej  minimalne wynagrodzenie  :

 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość wynagrodzenia brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych (zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków);

W przypadku osób zatrudnionych w ramach:

 • umowy zlecenie, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług - zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach;
 • umowy o dzieło – umowy o dzieło lub zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy;
 • umowy o pracę nakładczą - zaświadczenie o okresie jej wykonywania oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach;
 • członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – zaświadczenie o okresie jej wykonywania oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach;

W przypadku osób, które odbywały karę pozbawienia wolności:

 • świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego;
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w czasie pozbawienia wolności;
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość wynagrodzenia w kwocie brutto ze wskazaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach;

W przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej:

 • zaświadczenie potwierdzające powierzchnię nieruchomości rolnej w ha przeliczeniowych;

W przypadku osób, które podlegają ubezpieczeniu w KRUS:

 • decyzja potwierdzająca podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników;

W przypadku domownika gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych:

 • decyzja o nie podleganiu  ubezpieczeniu społecznemu rolników; 

W przypadku osób, które odbywają praktykę absolwencką:

 • umowa o praktykę absolwencką;

W przypadku osób, które zrezygnowały z nauki w systemie dziennym:

 • dokument (decyzja lub zaświadczenie) potwierdzający skreślenie z listy słuchaczy, studentów;

W przypadku pobierania renty rodzinnej:

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres oraz wysokość pobieranej renty rodzinnej lub decyzję ZUS potwierdzającą utratę uprawnień do renty rodzinnej;

W przypadku pobierania świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania:

 • decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;

W przypadku przeciwwskazań lekarskich do pracy:

 • zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac;

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny nie dokonuje się w przypadku :

1. nieprzedłożenia następujących dokumentów :

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
 • odpowiednio: świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń
 • świadectw pracy i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
 • dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

oraz odmowy złożenia oświadczenia, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy;

2. odmowy przekazania wymaganych danych;

3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

PODSTAWA PRAWNA: § 2 ust. 1 pkt.1, § 5 ust. 3, § 8 ust. 1 pkt. 1 oraz § 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299)

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2014-07-25 11:36:51)