Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Bony szkoleniowe

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia jego kosztów (wypłacanych instytucji szkoleniowej, badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdu na szkolenie i ewentualnie zakwaterowania) do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Ponadto osobie odbywającej szkolenie przysługuje stypendium szkoleniowe.

Kontakt telefoniczny: (61) 640-35-47, 55

 

Podstawa prawna:

art. 66k ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

Autor: Maciej Sobolewski
Strona dodana przez: Maciej Sobolewski (2014-08-19 14:40:19)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 14:08:41)