FAQ

wersja do druku

Dla bezrobotnych

1. W jakim okresie od momentu podjęcia zatrudnienia osoba bezrobotna ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Urząd Pracy?

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie musi powiadomić Urząd Pracy, w którym jest ona zarejestrowana w terminie do 7 dni. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przynosząca dochód bez powiadomienia tut. Urzędu podlega karze grzywny nie niższej niż 500zł.

2. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
  1. Należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
  2. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji należy mieć przepracowane 365 dni na pełen etat. Do okresu tego wlicza się także okres zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (umowa zlecenie, umowa agencyjna itp.), pod warunkiem jednak, że składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy były odprowadzane co najmniej od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3. Od ostatniego zatrudnienia nie mogło upłynąć więcej niż 6 miesięcy.
3. Czy służby wojskowej wlicza się do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Tak, jednak służba wojskowa musiała trwać min. 240 dni.

4. Czy osoba zarejestrowana jako bezrobotna może odmówić propozycji pracy/stażu/przygotowania zawodowego itp.

W przypadku odmowy przez bezrobotnego bez uzasadnionej przyczyny w/w propozycji zostaje on wyrejestrowany na okres 90 dni (za uzasadnioną przyczynę uznaje się np. sytuację, w której czas dojazdu na miejsce zatrudnienia i z powrotem środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny, brak kwalifikacji, niezdolność do wykonywania określonej pracy) Jeżeli otrzymywał on zasiłek wówczas okres jego pobierania zostaje skrócony o 90 dni.

5. Czy osoba zameldowana na pobyt czasowy może zarejestrować się w tut. Urzędzie?

Tak. Bezrobotny lub poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie stałe lub czasowe, a jeżeli nie posiada żadnego zameldowania - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

6. Czy osoba bezrobotna, pobierająca zasiłek, wyjeżdżająca za granicę w celach turystycznych bądź z innej uzasadnionej przyczyny nie mogłaby stawić się do tut. Urzędu w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy traci do niego prawo?

Osoba taka jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Pracy. Jeżeli pobyt za granicą jest krótszy niż 30 dni zasiłek nie jest w tym okresie wypłacany. Po powrocie do kraju zasiłek wypłacany jest w dopełnieniu, przez okres skrócony o czas pobierania go przed wyjazdem.

7. Czy okres chorobowego / urlopu wychowawczego / urlopu macierzyńskiego / renty / świadczenia rehabilitacyjnego / wlicza się do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Tak. Należy jednak przy rejestracji w Urzędzie Pracy przedstawić  odpowiednie dokumenty.

8. Czy jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za porozumieniem stron/za wypowiedzeniem osobie rejestrującej się jako bezrobotna przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Tak. Jest on jednak wypłacany po 90 dniach od momentu rejestracji w Urzędzie Pracy a okres jego pobierania jest skrócony o 90 dni, chyba że w świadectwie pracy zostało zaznaczone, że porozumienie stron nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (np. z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia).

9. Czy jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy pracownika, osobie rejestrującej się jako bezrobotna przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

W takim przypadku zasiłek przysługuje po 180 dniach. Ponieważ jednak na terenie działania tut. Urzędu Pracy okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy po upływie okresu karencji zasiłek nie przysługuje.

Powiatowy Urząd Pracy

1. W jakim okresie od momentu podjęcia zatrudnienia osoba bezrobotna ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Urząd Pracy?

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie musi powiadomić Urząd Pracy, w którym jest ona zarejestrowana w terminie do 7 dni. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przynosząca dochód bez powiadomienia tut. Urzędu podlega karze grzywny nie niższej niż 500zł.

2. Jak mogę otrzymać status bezrobotnego?

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor.

3. Czy służby wojskowej wlicza się do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Tak, jednak służba wojskowa musiała trwać min. 240 dni.


4. Czy osoba zarejestrowana jako bezrobotna może odmówić propozycji pracy/stażu/przygotowania zawodowego itp.

W przypadku odmowy przez bezrobotnego bez uzasadnionej przyczyny w/w propozycji zostaje on wyrejestrowany na okres 90 dni (za uzasadnioną przyczynę uznaje się np. sytuację, w której czas dojazdu na miejsce zatrudnienia i z powrotem środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny, brak kwalifikacji, niezdolność do wykonywania określonej pracy) Jeżeli otrzymywał on zasiłek wówczas okres jego pobierania zostaje skrócony o 90 dni.

5. Czy osoba zameldowana na pobyt czasowy może zarejestrować się w tut. Urzędzie?

Tak. Bezrobotny lub poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie stałe lub czasowe, a jeżeli nie posiada żadnego zameldowania - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

6. Czy osoba bezrobotna, pobierająca zasiłek, wyjeżdżająca za granicę w celach turystycznych bądź z innej uzasadnionej przyczyny nie mogłaby stawić się do tut. Urzędu w celu potwierdzenia gotowości do...

Osoba taka jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Pracy. Jeżeli pobyt za granicą jest krótszy niż 30 dni zasiłek nie jest w tym okresie wypłacany. Po powrocie do kraju zasiłek wypłacany jest w dopełnieniu, przez okres skrócony o czas pobierania go przed wyjazdem.


7. Czy okres chorobowego / urlopu wychowawczego / urlopu macierzyńskiego / renty / świadczenia rehabilitacyjnego / wlicza się do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Tak. Należy jednak przy rejestracji w Urzędzie Pracy przedstawić odpowiednie dokumenty.

8. Czy jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za porozumieniem stron/za wypowiedzeniem osobie rejestrującej się jako bezrobotna przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Tak. Jest on jednak wypłacany po 90 dniach od momentu rejestracji w Urzędzie Pracy a okres jego pobierania jest skrócony o 90 dni, chyba że w świadectwie pracy zostało zaznaczone, że porozumienie stron nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (np. z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia).

9. Czy jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy pracownika, osobie rejestrującej się jako bezrobotna przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

W takim przypadku zasiłek przysługuje po 180 dniach. Ponieważ jednak na terenie działania tut. Urzędu Pracy okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy po upływie okresu karencji zasiłek nie przysługuje.

Menu

Masz pytanie?

Poszukaj odpowiedzi wśród
często zadawanych pytań (FAQ)

więcej

Newsletter - nowe oferty

Wybierz kategorię ofert pracy

[x] zamknij

Wypisz się z newsletter'a >

Statystyki bezrobocia

Polecamy