Istotne informacje

wersja do druku

Kto jest uznawany za osobę bezrobotną?

Podstawowe informacje o tym kto może ubiegać się o zasiłek

Kto jest uznawany za osobę bezrobotną?

Status osoby bezrobotnej, oraz prawa i obowiązki bezrobotnego określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ).

Za osobę bezrobotną uznaje się osobę, która:

 • nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, 
 • nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, 
 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub w połowie wymiaru czasu pracy w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia, 
 • nie uczy się w szkole w systemie dziennym, 
 • ukończyła 18 lat,  
 • nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna 65 lat, 
 • nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności - zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 
 • nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, , 
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolniczej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe, 
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, 
 • nie  posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
 • nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników , 
 • nie jest tymczasowo aresztowana, 
 • nie odbywa kary pozbawienia wolności, 
 • nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę , z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek  lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, 
 • zarejestrowała się we właściwym dla  stałego lub czasowego miejsca zameldowania  powiatowym urzędzie pracy. 

Prawa i obowiązki bezrobotnych

PRAWA

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie mają prawo do:

 • korzystania z pośrednictwa pracy,
 • korzystania z usług służb poradnictwa zawodowego,
 • w przypadku braku ofert pracy:
  • skierowania na miejsce pracy interwencyjnej oraz w ramach robót publicznych, 
  • skierowania na przygotowanie zawodowe dorosłych , staż lub szkolenie, 
  • ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
  • otrzymania, o ile są do tego uprawnieni zasiłku dla bezrobotnych, 
  • korzystania z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, 
  • odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych, 
  • uzyskania pełnej informacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej. 

OBOWIĄZKI

 Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie mają obowiązek:

 

 • wykazywać się aktywnością w poszukiwaniu pracy, 
 • przyjmować propozycje odpowiedniej pracy lub inne propozycje (szkolenie, prace interwencyjne, roboty publiczne), 
 • poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do podjęcia pracy, 
 • bezzwłocznie informować o wszelkich zmianach zawartych w aktach oraz dotyczących zaistnienia sytuacji powodujących brak gotowości do podjęcia pracy, 
 • zawiadomić Urząd w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku, 
 • składania  lub przesyłania Urzędowi co miesiąc pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie , 
 • w przypadku choroby zawiadomić Urząd w terminie 2 dni, a zaświadczenie o niezdolności do pracy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia, 
 • w przypadku przerwania szkolenia , stażu z przyczyn nieusprawiedliwionych zwrócić jego koszty, 
 • w przypadku pobrania nienależnych świadczeń , zwrócić je w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji. Zwrot następuje w kwocie brutto wraz z przekazaną  od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne, 
 • zawiadomić Urząd o każdym przypadku zmiany zameldowania lub pobytu. 

Menu

Masz pytanie?

Poszukaj odpowiedzi wśród
często zadawanych pytań (FAQ)

więcej

Newsletter - nowe oferty

Wybierz kategorię ofert pracy

[x] zamknij

Wypisz się z newsletter'a >

Statystyki bezrobocia

Polecamy