Artykuły

wersja do druku

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne, będące zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Publikujemy szczegółowe zasady jej udzielania.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

ZASADY

 

przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

1)    ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami);

2)    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r. Nr 62 poz. 512 z późniejszymi zmianami);

3)    rozporządzenia Komisji WE Nr 1998/2006 z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r., str. 5);

4)    Kodeksu cywilnego;

5)    niniejszych zasad.

 

§ 2

 

1.    Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni udziela pomocy bezrobotnym, o której mowa w tytule finansowanych z Funduszu Pracy w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwanymi dalej „środkami na podjęcie działalności”.

2.  Pomoc, o której mowa wyżej udzielana jest przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy   we Wrześni w ramach udzielonego pełnomocnictwa Starosty Wrzesińskiego i przyznanych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ich finansowanie.

3. Środki na podjęcie działalności, przyznawane są na wniosek bezrobotnego.

 

§ 3

 

1.    Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń, przez Komisję powołaną do tego celu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

2.    O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni       od daty złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

3.    W przypadku niemożności załatwienia sprawy w tym terminie (np. konieczność uzupełnienia wniosku, duża ilość złożonych wniosków, ograniczona wielkość środków finansowych lub inne) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o przyczynie zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

4. Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na podjęcie działalności nie może przekraczać 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

5.    Pod pojęciem „przeciętne wynagrodzenie” rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w punkcie 4 i 5, jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

6.    Umowy o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszych zasad zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron.

7.    Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni może dokonać kontroli wstępnej w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, przed przyznaniem środków na jej podjęcie przez bezrobotnego oraz kontroli w zakresie wykorzystania tych środków zgodnie z celem określonym w umowie – w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

8.    Przekazanie środków na podjęcie działalności następuje w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.

9.    Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszych zasad stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji    WE `1998/2006 1 15.12.2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (DZ.Urz.UEL379 z 28.12.2006r.)

 

 

Warunki przyznawania bezrobotnym

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

§ 4

 

1.    Przy udzielaniu bezrobotnemu środków na podjęcie działalności Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni kieruje się następującymi kryteriami:

1)    Formalną i merytoryczną poprawnością wypełnieniem wniosku,

2)    zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności na terenie powiatu wrzesińskiego,

3)    udziałem środków własnych we współfinansowaniu działalności,

4)    rachunkiem ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia, w aspekcie możliwości prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy,

5)    posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym bezrobotnego,

6)    posiadaniem statusu osoby bezrobotnej co najmniej jeden miesiąc przed złożeniem wniosku,

7)    pozostawaniem wnioskodawców w grupie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, niezależnie od daty złożenia wniosku a zwłaszcza w grupie:

                         -          długotrwale bezrobotnych,

                         -          bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

                         -          bezrobotnych do 25 roku życia,

                         -          bezrobotnych, którzy utracili pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,

8)     postanowieniem niniejszych zasad.

 

2.    Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności składa w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni wniosek określający:

1)    kwotę wnioskowanych środków,

2)    rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,

3)    kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz planowanej działalności, szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,

4)    przeznaczenie środków na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności,

5)    przewidywane efekty ekonomiczne w aspekcie prowadzenia działalności gospodarcze przez okres co najmniej 12 miesięcy - plan działalności.

3.    Do wniosku bezrobotny dołącza:

1)  dokument potwierdzający formę użytkowania nieruchomości lub lokalu:

                         -     nieruchomość lub lokal własny – wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność,

                         -     nieruchomość lub lokal wynajęty – przedwstępna umowa najmu, dzierżawy, użyczenia (na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od rozpoczęcia planowanej działalności);

W przypadku umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia wnioskodawca winien przedłożyć ww. aktualny dokument najpóźniej do dnia podpisania umowy o przyznaniu środków na podjecie działalności.

2)  dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji – dotyczy działalności usługowej i produkcyjnej (certyfikaty, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło).

4.    Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności może być uwzględniony, po spełnieniu przez bezrobotnego następujących warunków:

1)    w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,

2)    nie korzystał dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

3)    spełnia warunki do uzyskania pomocy de minimis.

5.      Preferowane będą wnioski na utworzenie firmy, której siedziba i miejsce stałego wykonywania działalności będzie znajdować się na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

§ 5

 

1.    Środki na podjęcie działalności nie mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów:

1)    udziałów w spółkach,

2)    zakupu nieruchomości i ziemi,

3)    zakupu samochodów osobowych, dostawczych i wszelkiego rodzaju przyczep samochodowych za wyjątkiem zakupu samochodów z pełnym wyposażeniem przeznaczonych na usługi przewozowe (taxi), samochodów w celu  szkolenia kierowców oraz samochodów specjalistycznych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości do 80% przyznanych środków,

4)    opłat administracyjnych i skarbowych,

5)    kosztów reklamy w mediach,

6)    bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

7)    zakupu towaru do sprzedaży i produkcji, materiałów biurowych i odzieży ochronnej,

8)  kosztu remontu lokalu o wartości przekraczającej 20% przyznanych środków, wyłączając remont lokalu mieszkalnego wnioskodawcy,

9)  umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych,

10)   finansowania szkoleń.

2.    Środki na podjęcie działalności nie mogą być udzielone na:

1)    handel obwoźny, handel na straganach, handel samochodami,

2)    firmę działającą wyłącznie poza granicami kraju,

3)    prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego,

4)    usługi transportowe,

5)    prowadzanie działów specjalnych produkcji rolnej,

6)    prowadzenie punktu kasowego opłat, lombardu, salonu gier i agencji towarzyskich,

7) prowadzenie działalności polegającej na przedstawicielstwie handlowym,

8)    założenie spółki z inną osobą,

9)    prowadzenia działalności gospodarczej tożsamej z działalnością współmałżonka,

10) prowadzenia w tej samej lokalizacji działalności gospodarczej o takim profilu jak działalność gospodarcza prowadzona przez inny podmiot w tym samym miejscu.

 

3.    Środki na podjęcie działalności mogą być przyznane na działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez bezrobotnego, jeżeli od daty wyrejestrowania upłynęło co najmniej 12 miesięcy. O środki na podjęcie działalności nie może ubiegać się bezrobotny, którego współmałżonek pozostający z nim we wspólnocie majątkowej jest w trakcie realizacji takiej umowy.

4.    Poręczenie jako zabezpieczenie powinno być dokonane przez co najmniej 2 osoby, których stałe dochody miesięczne wynoszą – każdego poręczyciela kwotę nie niższą niż 1.800,00 zł brutto. Poręczycielem nie może być małżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej oraz osoba będąca dłużnikiem Funduszu Pracy lub która poręczała taką formę pomocy lub pożyczkę z Funduszu Pracy innej osobie będącej dłużnikiem tego Funduszu.

5.    Do zawarcia umowy o udzielenie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej i współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni lub poświadczonego notarialnie. Przy poręczeniu należy ponadto przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni zaświadczenia o osiąganych przez poręczycieli stałych dochodach.

 

 

Realizacja  umowy

 

§ 6

 

  1. Bezrobotny, który otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku w terminie określonym w umowie – nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Przez rozpoczęcie działalności rozumie się zgłoszenie jej do opodatkowania w Urzędzie Skarbowym oraz do ubezpieczenia społecznego we właściwym terenowo ZUS.Działalność winna być powadzona przez co najmniej 12 miesięcy, pod rygorem określonym w punkcie 3.

2.    Bezrobotny, który otrzyma środki na podjęcie działalności jest zobowiązany do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i przedstawienia stosownych dokumentów (faktury, rachunki) potwierdzających zakup zgodnie ze specyfikacją przedstawioną do wniosku, w terminie określonym w umowie. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni może przeprowadzić  kontrolę  w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i złożonych dokumentów.

3.    W przypadku wypowiedzenia umowy w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, prowadzeniem działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszeniem innych warunków umowy, Powiatowy Urząd Pracy  we Wrześni żądać będzie zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi,    w ciągu 30 dni od otrzymania stosownego wezwania.

4.    W przypadku śmierci beneficjenta w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej Powiatowy Urząd  Pracy  dochodzi  zwrotu wypłaconych środków w wysokości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 7

 

1.    Osoba, która otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy.

2.    Brak zgody Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na zmianę profilu działalności w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia po otrzymaniu środków może być podstawą do wypowiedzenia umowy.

3.    Zakończenie umowy następuje po spełnieniu warunków wynikających z jej zawarcia i dostarczeniu dokumentów (zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS) potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w sposób nieprzerwany przez okres 12 miesięcy.

 

 

 

Września, dnia 19.01.2011r.

 

Menu

Masz pytanie?

Poszukaj odpowiedzi wśród
często zadawanych pytań (FAQ)

więcej

Newsletter - nowe oferty

Wybierz kategorię ofert pracy

[x] zamknij

Wypisz się z newsletter'a >

Statystyki bezrobocia

Polecamy